Menu

Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for KFUM's Boldklub, Fredericia.

 

 

Nedenstående vedtaget på den generalforsamling  for KFUM's Boldklub den 11. marts 2018.

 

 

 

 

§ 1. Navn, hjemsted og medlemskab:

 

Foreningens navn er KFUM's Boldklub, Fredericia, med hjemsted på Randalsvej 29, 7000 Fredericia.

KFUM`s Boldklub er medlem af KFUM's Idrætsforbund i Danmark, SIF og DIF, D.B.U., I.H.B. og D.G.I.

 

 

§ 2. Formål:

 

KFUM's Boldklubs formål er i nøje overensstemmelse med KFUM's ånd at samle sportsinteresserede med­lemmer og blandt disse fremme interessen for idræt, jvf. formålsparagraffen i KFUM's Idrætsforbund.

 

 

§ 3. Klubber og medlemsret:

 

Nye afdelinger kan oprettes efter forslag til og vedtagelse på KFUM's Boldklubs generalforsamling

Aktiv medlemsret kan erhverves af enhver, og KFUM's Boldklubs love skal være tilgængelige for vedkommende.

Passiv medlemsret kan erhverves af enhver, men disse har ingen adgang til selve den aktive del i klubben, men er valgbare til bestyrelsen, og KFUM's Boldklubs love skal være tilgængelige for vedkommende.

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, hvilket for æresmedlemmet indebærer evigt medlemskab af klubben med dertil hørende rettigheder, kontingent frihed resten af medlemmets liv, en erindringsgave samt ophængning af navnet på æresmedlemmet i klubhuset på en dertil indrettet placering.

 

 

§ 4. Indmeldelse:

 

 KFUM's Boldklub tilbyder en prøveperiode på 30 dage

Indmeldelse skal ske på KFUM's Boldklubs hjemmeside evt. ved henvendelse til KFUM's Boldklubs medlemsansvarlige. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder.

Nye medlemmer, der har et økonomisk mellemværende med en tidligere klub, kan ikke optages før dette er afviklet.

Man skal være aktivt medlem for at kunne deltage i kampe i KFUM's Boldklub.

 

 

§ 5. Udmeldelse:

 

Udmeldelse skal ske på KFUM's Boldklubs hjemmeside evt. ved henvendelse til KFUM's Boldklubs medlemsansvarlige.

Kontingent skal betales for det kvartal udmeldelsen sker i.

 

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med KFUM's Boldklub.

 

 

§ 6. Kontingent:

 

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent for aktive og passive medlemmer, dog således at en forhøjelse ud over 25 % skal vedtages på en generalforsamling. Moderation i kontingentbetalingen kan gives af bestyrelsen i særlige tilfælde. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

 

§ 7. Restancer

 

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling udsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal med­lemmet skriftligt/mundtligt meddeles, at det er udelukket fra KFUM's Boldklubs aktiviteter. Først fra kampe, og derefter fra træning. Udelukkelsen bliver samtidig meldt på det elektroniske holdkort (DBU).

 

Udelukkelsen ophæves kun mod betaling af gælden.

 

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion:

 

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod KFUM's Boldklubs vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalfor­sam­ling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 

 

Bestyrelsen har ret til at foretage eksklusion i følgende tilfælde:

 

1) Dersom et medlem skylder kontingent ud over 3 måneder. Fornyet optagelse kan kun finde sted, når det skyldige kontingent er betalt. 

 

2) Dersom et medlem ved sin opførsel eller ved sine handlinger sætter klubbens rygte på spil eller foretager sig noget, der er til skade for klubben.

 

 

§ 9.  Ordinær generalforsamling:

 

 

Generalforsamlingen er KFUM's Boldklubs øverste myndighed i alle anliggender.

 

Den ordinære generalforsamling i KFUM's Boldklub afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og bekendtgøres på klubbens hjemmeside og de sociale medier med angivelse af dagsorden senest 3 uger før afholdelse.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

 

Adgang til generalforsamlingerne har alle KFUM's Boldklubs medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Stemmeret har alle over 16 år, som ikke er i kontingent restance. Afstemninger skal foretages skrift­ligt, såfremt et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Der skal vælges to stemmetællere. Forældre til børn under 16 år har stemmeret, 1 stemme pr. medlem - dette gælder ikke hvis medlemmet skylder i kontingent

 

 

Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af KFUM's Boldklub i mindst 6 måneder.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. For at fremsættes forslag, skal man være stemmeberetti­get.

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

 

§ 10. Dagsorden:

 

 

Dagsordenen for en generalforsamling skal som minimum være således: 

  1. Valg af dirigent. (valg af to stemmetællere)
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelses suppleant, 2 regnskabskontrollanter og 1 regnskabskontrollant suppleant.
  6. Eventuelt.

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse:

 

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og KFUM's Boldklubs opløs­ning kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og 18.

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret - jf. § 9.

 

For at blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

 

Et fraværende medlem kan vælges, såfremt der foreligger skriftlige tilsagn om, at vedkommende er villig til at modtage valg til den foreslåede post.

 

Afstemninger skal, såfremt et medlem forlanger det, foretages skriftligt.

 

 

§ 12. Ekstraordinære generalforsamlinger:

 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det og skriftligt indsender anmodning herom til bestyrelsen, der mindst to uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse indvarsler denne på hjemmesiden og i de sociale medier.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagel­se.

 

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 13. Valg af bestyrelser:

 

 

KFUM's Boldklub ledes af en bestyrelse, som repræsenterer den KFUM's Boldklub i alle forhold

 

Bestyrelsen fastlægger hvilke retningsliner der skal arbejdes ud fra i det daglige, og sørger for at der arbejdes efter den vedtagne målsætning og struktur.  Bestyrelsen vælges på klub­bens årlige generalforsamling.

 

KFUM's Boldklubs bestyrelse består af minimum 7 medlemmer og maksimum 9 medlemmer.

 

På lige år vælges formanden direkte på generalforsamlingen, og det samme er tilfældet med kassereren på ulige år. Alle øvrige poster besættes efter bestyrelsens konstitution.

 

Efter vedtagelse i bestyrelsen kan beslægtede foreninger eller institutioner tilknyttes bestyrelsen dog uden stemmeret.

 

Bestyrelsen skal nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

KFUM's Boldklub kan oprette en særskilt afdeling af boldklubben, der varetager ledelse og admini­stration af klubbens 1. seniorhold og eventuelt andre hold i forbindelse med kontraktfodbold. End videre kan KFUM's Boldklub bestemme, at forannævnte afdeling udskilles i et særskilt anparts­selskab eller aktieselskab med bl.a. KFUM's Boldklub som stifter og aktionær.

KFUM's Boldklubs bestyrelse er berettiget til at forhandle og aftale de nærmere vilkår for forannævnte virksomhed.

KFUM's Boldklubs Bestyrelse har tilladelse til at indgå overbygningsaftaler og aftaler vedr. kombinationshold med andre klubber.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

Som bruger af KFUM-Parken hører dennes økonomi og administration, herunder cafeteriets drift ind under KFUM's Boldklub.

 

 

§ 14. Tegningsret:

 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når mere en halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer har formanden to stemmer.

 

Over bestyrelsens møder føres et referat.

 

Boldklubben tegnes af formanden.

 

 

§ 15. Økonomi:

 

 

KFUM's Boldklub regnskab følger kalenderåret.

 

Bestyrelsen skal inden afholdelse af generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til regnskabskontrollanterne.

 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med regnskabskontrollanternes påtegning og underskrift.

 

Klubbernes medlemmer herunder bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilken klubben alene hæfter ved dens respektive formue.

 

Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for klubben ud over kontingent forpligtigelsen.

 

Afdelingens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

§ 16. Revision:

 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to regnskabskontrollanter og en regn­skabskontrollant suppleant jvf. § 10.

 

Regnskabskontrollanterne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påteg­ning.

 

Regnskabskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 17. Opløsning af Forening/Klub. 

 

Forslag til opløsning af KFUM's Boldklub kan kun komme til behandling på en i dette øjemed sammenkaldt ekstraordiær generalforsamling på hvilken mindst 2/3 af klubbens stemme­berettigede medlemmer er til stede.

 

Opløsning kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Opløses KFUM's Boldklub tilfalder dens eventuelle midler andre idrætslige funktioner inden for KFUM's Idrætsforbund.

 

§ 18. Vedtægtsændring:

 

Nærværende love kan kun ændres, såfremt det vedtages på en ordinære eller ekstraordinær generalforsamlin­g.

 

For at en ændring kan ske, kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Bestemmelserne i paragraf 2 kan dog ingensinde ændres.

 

Forslag om lovændring skal være opført som særskilt punkt på generalforsamlingernes dagsordener.

 

 

På KFUM.dk indsamler vi data om brugernes færden på siden. Dette gør vi for at forbedre siden løbende. Hvis dette kan godkendes af dig som bruger tryk da OK. På forhånd tak. Alle data behandles fortroligt samt anonymt og der indsamles ikke personfølsomme data.
Luk