Menu

Vedtægter

Visning af lov

 

Vedtægter for KFUM's Boldklub, Fredericia
Nedenstående vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling for KFUM's Boldklub 3 november 2017.
 

§ 1. Navn, hjemsted og medlemskab

 

Foreningens navn er KFUM's Boldklub, Fredericia, og består af 2 selvstændige afdelinger, KFUM's Badminton­klub og KFUM’s Boldklub, med hjemsted på Randalsvej 29, 7000 Fredericia.

 

Den samlede forening er medlem af KFUM's Idrætsforbund i Danmark, SIF og DIF, og Boldklubben har yderligere medlemskab i D.B.U., I.H.B. og D.G.I.

§ 2. Formål

 

Boldklubbens formål er i nøje overensstemmelse med KFUM's ånd at samle sportsinteresserede med­lemmer og blandt disse fremme interessen for idræt, jvf. formålsparagraffen i KFUM's Idrætsforbund.

§ 3. Klubber og medlemsret

 

Nye klubber kan oprettes efter forslag til og vedtagelse på de eksisterende afdelingens generalforsamlinger.

 

Er der på disse generalforsamlinger forskellige opfattelser til et sådant forslags vedtagelse/forkastelse afvises optagelsen i første omgang, men genfremsættelse kan ske på næste års generalforsamling.

 

Er der på dette tidspunkt uenighed om forslagets vedtagelse/forkastelse, afgøres spørgsmålet på et fællesmøde for de eksisterende klubbers medlemmer. Et sådant møde skal afholdes i løbet af 3 må­ned­er og indkaldes til med 2 ugers varsel i dagspressen. Simpel flertal ud fra en skriftlig afstemning blandt de fremmødte afgør forslagets endelige skæbne her.

 

Aktiv medlemsret kan erhverves af enhver, og boldklubbens love skal være tilgængelige for vedkommende.

 

Passiv medlemsret kan erhverves af enhver, men disse har ingen adgang til selve idrætsudøvelserne, men er valgbare til de respektive bestyrelsen, og boldklubbens love skal være tilgængelige for vedkommende.

 

De respektive bestyrelser kan udpege æresmedlemmer, hvilket for æresmedlemmet indebærer evigt medlemskab af den respektive klub med dertil hørende rettigheder, kontingent frihed resten af medlemmets liv, en erindringsgave samt ophængning af et fotografi af æresmedlemmet i klubhuset på en dertil indrettet placering.

 

Hvis ikke en af klubberne har vedtaget anden fremgangsmåde skal udmeldelse ske skriftligt, og kon­tin­gentet betales for den måned, udmeldelsen sker.§ 4. Indmeldelse

 

Indmeldelse skal på klubbens hjemmeside evt. ved henvendelse til klubbens medlemsansvarlige. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 1 måned.

 

Nye medlemmer, der har et økonomisk mellemværende med en tidligere klub, kan ikke optages før det­te er afviklet.§ 5. Udmeldelse

 

Udmeldelse skal på klubbens hjemmeside evt. ved henvendelse til klubbens medlemsansvarlige. Den enkelte klub kan dog vedtage anden fremgangs­måde. Kontingentet betales for den måned, udmeldelsen sker.

 

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.§ 6. Kontingent

 

De respektive bestyrelser fastsætter det årlige kontingent for aktive og passive medlemmer, dog så­ledes at en forhøjelse ud over 25 % skal vedtages på en generalforsamling. Moderation i kontingentbetalingen kan gives af bestyrelsen i særlige tilfælde. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af de respektive bestyrelser.

Kontingent Skal betales via PBS.

 

§ 7. Restancer

 

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

Ved for sen betaling udsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal med­lemmet skriftligt meddeles, at det er udelukket fra boldklubbens aktiviteter. Først fra kampe, og derefter fra træning. Udelukkelsen bliver samtidig meldt på det elektroniske holdkort (DBU).

 

Udelukkelsen ophæves kun mod betaling af gælden.§ 8. Udelukkelse og eksklusion

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod boldklubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden den rele­van­te bestyrelse træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalfor­sam­ling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af for­eningens vedtægter. 

 

Bestyrelsen har ret til at foretage eksklusion i følgende tilfælde :

 

1) Dersom et medlem skylder kontingent ud over 3 måneder. Fornyet optagelse kan kun finde sted, når det skyldige kontingent er betalt. 

 

2) Dersom et medlem ved sin opførsel eller ved sine handlinger sætter klubbens rygte på spil eller foretager sig noget, der er til skade for klubben.

§ 9.  Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingerne er de respektive afdelinger øverste myndighed i alle anliggender.

 

De ordinære generalforsamlinger i klubberne afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og bekendtgøres i dagspressen med angivelse af dagsorden senest 3 uger før afholdelse.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

 

Adgang til generalforsamlingerne har alle boldklubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte ind­byde.

 

Stemmeret har alle over 16 år, som ikke er i kontingent restance. Afstemninger skal foretages skrift­ligt, såfremt et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Forældre til børn under 16 år har stemmeret, så der er 1 stemme pr. medlem.

 

Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af boldklubbens i mindst 6 måneder.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. For at fremsættes forslag, skal man være stemmeberetti­get.

 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.§ 10. Dagsorden

 

Dagsordenen for en generalforsamling skal som minimum være således: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelses suppleant, 2 regnskabskontrollanter og 1 regnskabskontrollant suppleant.
 6. Eventuelt.


§ 11. Generalforsamlingens ledelse

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og boldklubbens opløs­ning kvalificeret majoritet - jvf., § 18 og 19.

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret - jvf. § 9.

 

For at blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

 

Et fraværende medlem kan vælges, såfremt der foreligger skriftlig tilsagn om, at vedkommende er villig til at modtage valg til den foreslåede post.

 

Afstemninger skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.§ 12. Ekstraordinære generalforsamlinger

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det og skriftligt indsender anmodning herom til bestyrelsen, der mindst to uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse indvarsler denne i dags­pressen.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modta­gel­se.

 

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling.§ 13. Valg af bestyrelser

 

Den enkelte afdeling ledes af en bestyrelse, som repræsenterer den respektive afdeling i alle forhold.

 

De respektive bestyrelser fastlægger hvilke retningslinier der skal arbejdes ud fra i det daglige, og sørger for at der arbejdes efter den vedtagne målsætning og struktur.  Bestyrelsen vælges på klub­bens årlige generalforsamling.

 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af den enkelte afdeling, og alle valg er for en toårig periode. For KFUMs Boldklub gælder dog at bestyrelsen består af 7-9 personer inklusiv formand og kasserer.

 

På lige år vælges formanden direkte på generalforsamlingen, og det samme er tilfældet med kassere­ren på ulige år. Alle øvrige poster besættes efter bestyrelsens konstitution.

 

Bestyrelsen foranstalter, at der fra bestyrelsen udpeges en ansvarlig til Seniorudvalget og til Ungdomsudvalget.

 

Efter vedtagelse i den enkelte bestyrelse kan beslægtede foreninger eller institutioner tilknyttes ved­kommende bestyrelse dog uden stemmeret.

 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

KFUM’s Boldklub kan oprette en særskilt afdeling af boldklubben, der varetager ledelse og admini­stration af klubbens 1. seniorhold og eventuelt andre hold i forbindelse med kontraktsboldvirksomhed. Endvidere kan KFUM’s Boldklub bestemme, at forannævnte afdeling udskilles i et særskilt anparts­selskab eller aktieselskab med bl.a. KFUM’s Boldklub som stifter og aktionær.

KFUM’s Boldklubs bestyrelse er berettiget til at forhandle og aftale de nærmere vilkår for forannævnte virksomhed.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

Som bruger af KFUM-Parken hører dennes økonomi og administration, herunder cafeteriets drift ind under Boldklubben.§ 14. Tegningsret

 

De respektive bestyrelser fastsætter selv deres forretningsorden.

 

De respektive bestyrelser er kun beslutningsdygtige, når mere en halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer har formanden to stemmer.

 

Over bestyrelsens møder føres et referat.

 

Boldklubben tegnes af formanden.§ 15. Økonomi

 

Den enkelte afdeling fastsætter selv sit regnskabsår. KFUM’s Boldklub følger regnskabsåret.

 

De respektive bestyrelser skal inden afholdelse af generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til regnskabskontrollanterne.

 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være for­synet med regnskabskontrollanternes påtegning og underskrift.

 

Klubbernes medlemmer herunder bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilken klubben alene hæfter ved dens respektive formue.

 

Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for klubben ud over kontingent forpligtigelsen.

 

Afdelingens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

 

Udredning af medlemskontingent til de organisationer eller foreninger, som klubberne er fælles om, fordeles i henhold til de enkeltafdelingens medlemstal.§ 16. Revision

 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to regnskabskontrollanter og en regn­skabskontrollant suppleant  jvf. § 10.

 

Regnskabskontrollanterne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påteg­ning.

 

Regnskabskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.§ 17. Samarbejdsudvalg

 

 

Der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af formændene for de respektive afdelinger, der hvert år inden udgangen af januar indkalder til et møde, hvor de forhold, afdelinger er fælles om, skal afgøres.§ 18. Opløsning af Forening/Klub. 

 

Forslag til opløsning af boldklubben eller en af afdelingerne kan kun komme til behandling på en i dette øje­med sammenkaldt ekstraordinær generalforsamling på hvilken mindst 2/3 af klubbens stemme­berettigede medlemmer er til stede.

 

Opløsning kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

Opløses en afdeling tilfalder dens eventuelle midler boldklubben øvrige klubber.

 

Opløses boldklubben tilfalder dens eventuelle midler andre idrætslige funktioner inden for KFUMs Idrætsforbund.§ 19. Vedtægtsændring

 

Nærværende love kan kun ændres, såfremt det vedtages på de respektive afdelingens generalforsamlin­ger.

 

For at en ændring kan ske, kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Bestemmelserne i paragraf 2 kan dog ingensinde ændres.

 

Forslag om lovændring skal være opført som særskilt punkt på generalforsamlingernes dagsordener.

Bestyrelse

Formand
profilepic
David Gulløv
Næstformand
profilepic
Ejvind Hansen
Kasserer
profilepic
Gert Due Jørgensen
Medlem
profilepic
Per Borg Christensen
Medlem
profilepic
Jess Petersen
Medlem
profilepic
Martin Erdmann
Medlem
profilepic
Cathe Kjær
Medlem
profilepic
Brian Bøgholm Sønderborg

Seneste nyheder

 • Nyheder Kunst
  Indvielse af kunstbanen
 • 2018
  Indkaldelse til generalforsamling
 • 2018
  PC til klubhuset søges
 • 2018
  Meld dig ind i Det Faglige Hus
 • 2018
  Ny samarbejdsaftale på plads
 • 2018
  Opstart på Dameseniortræning