Menu

Vedtægter

Vedtægter 

for 

foreningen Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter

Randalsvej 29 

7000 Fredericia 

CVR-nr. 37360007

 

 

Foreningens navn og hjemsted

§ 1 

Foreningens navn er Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter.

§ 2 

Foreningens hjemsted er Fredericia kommune. 

Foreningens postadresse er: Randalsvej 29, 7000 Fredericia. 

Foreningens værneting er 6000 Kolding. 

 

Formål

§ 3 

Foreningens formål er at etablere og derefter drive og udleje Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter, Randalsvej 29, 7000 Fredericia

  

Medlemmer

§ 4 

KFUM Parken, Fredericia KFUM’s Fodboldafdeling, F.C. Fredericia.

  

Økonomi

§ 5 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenters økonomi kommer primært fra leje- og sponsorindtægter samt driftstilskud fra Fredericia Kommune.

Årets overskud henlægges primært til udskiftning af græstæppe og belysning.

Regnskabsåret løber fra 1. april – 31. marts.

Der udarbejdes budget for hvert regnskabsår ultimo marts.

Foreningen udarbejder kommende års lejepriser i forbindelse med budgettet. 

I tilfælde af underskud er der Fredericia KFUM`s Fodboldafdeling der dækker 

dette underskud. 

 

Bestyrelse

§ 6 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter ledes af en bestyrelse, der er foreningens højeste myndighed. 

Bestyrelsen består af 5 personer. 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Fredericia KFUM’s Fodboldafdelings bestyrelse udpeger 3 medlemmer. 

KFUM Parken udpeger 1 medlem. 

F.C. Fredericia udpeger 1 medlem. 

Sammensætningen er i forhold til, at Fredericia KFUM er den største bruger af aktivitetscen-tret. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. 

Formanden skal vælges ud fra de 3 repræsentanter fra Fredericia KFUM’s Fodboldafdeling. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

Udtræder et medlem, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem i henhold til fordelingsnøglen til næste generalforsamling. 

Det er bestyrelsen for Fr.KFUMs Aktivitetscenter der i samarbejde med Fr.KFUMs fodboldafdeling sørger for den daglige drift. 

Bestyrelsesmøder: 

Afholdes efter behov. 

Formanden udsender dagsorden min. 8 dage før mødets afvikling. 

Der skal afholdes min. 2 møder pr. år. 

Bestyrelsen vælger en referent ved hvert møde. Referat udsendes senest 8 dage efter sidste møde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede. 

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 

Generalforsamling

§ 7 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. 

Den ordinære generalforsamling skal minimum have følgende dagsorden: 

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

 

2.Formandens beretning og godkendelse af denne

 

 

3.Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

 

 

4.Indkomne forslag 

 

 

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6

 

 

6.Valg af 2 regnskabskontrollanter

 

 

7.Eventuelt 

 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail til de 3 tilknyttede foreninger. 

Alle godkendte medlemmer fra de 3 foreningers bestyrelser har tale- og stemmeret. 

Stemmeret vedrørende valg af medlemmer til bestyrelsen er begrænset ud fra vedtægternes § 6, hvor de enkelte foreninger skal vælge sine egne repræsentanter/repræsentant. 

Ved valg til bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal i de enkelte foreninger. 

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal deltagere. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Er der stemmelighed, bortfalder forslaget. 

Alle afstemninger er skriftlige, hvis blot 1 person kræver dette. 

 

Hæftelse og tegning

§ 8 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter hæfter alene med sin formue, og hverken de oprindelige stiftere eller andre hæfter for foreningens gæld. 

Formanden og 1 øvrigt bestyrelsesmedlem tegner Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter. 

 

Regnskab

§ 9 

 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter har regnskabsår fra den 1. april til den 31. marts. 

Regnskabet skal gennemgås og underskrives af en uvildig revisor. 

 

Vedtægtsændringer

§ 10 

Ændring i vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. 

Vedtægternes § 6 og § 11 kan kun ændres ved enstemmighed på en generalforsamling. 

 

Opløsning

§ 11 

Bestemmelse om opløsning af Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter kan kun ske ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. 

For opløsning skal minimum 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget på hver generalforsamling.

De 3 tilknyttede foreninger kan nedlægge veto mod en eventuel opløsning. 

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue overdrages til Fredericia KFUM’s Fodboldaf-deling og fysiske anlæg skal overdrages til KFUM Parkens Fond og må benyttes vedlagsfrit af Fr. KFUMs Fodboldafdeling

 

Stiftelse

§ 12 

Foreningen Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter er stiftet den * 26 oktober 2015.

 

På KFUM.dk indsamler vi data om brugernes færden på siden. Dette gør vi for at forbedre siden løbende. Hvis dette kan godkendes af dig som bruger tryk da OK. På forhånd tak. Alle data behandles fortroligt samt anonymt og der indsamles ikke personfølsomme data.